Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - versie 29 juni 2020

Artikel 1. Definities

 1. Voicedomein: Voicedomein is een initiatief van Smartvoices B.V. en mede-initiatief van Bwisc B.V., handelend onder de naam Botsquad. De handelsnaam valt onder Smartvoices B.V., bij de KvK geregistreerd onder nummer Het BTW-identificatienummer is NL 8596.23.336.B.01. Voicedomein is gevestigd aan de Meester Ansinkweg 33, 3711 DA te Austerlitz.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Voicedomein een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Voicedomein een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Dienst: de specifieke dienst die Voicedomein met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de bevestiging dan wel factuur.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Voicedomein en opdrachtgever krachtens welke Voicedomein de dienst zal uitvoeren.
 6. Website: www.voicedomein.nl / www.voicedomein.com
 7. Bemiddelaar: de organisatie – zijnde Voicedomein – die in opdracht van opdrachtgever Google Actions ontwikkelt, onderhoudt en de aanvraag voor publishing op de Google Assistant verzorgt.
 8. Domeinnaamhouder: de houder van een voicedomein volgens Google.
 9. Domeinnaamleverancier: Google als verantwoordelijke partij voor de uitgifte en registratie van voice domeinnamen voor de Google Assistant.
 10. Google Actions: De spraakgestuurde toepassing op de Google Assistant. Deze bestaat uit een overdraagbare voice domeinnaam en een niet overdraagbare geautomatiseerde dialoog in de vorm van een ‘voicebot’.

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. Voicedomein zal een online opdrachtbevestiging opstellen waarin zij aangeeft wat bij de dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de dienst is bindend. Tevens is in de toekomst voor opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de website teneinde de dienst af te nemen. Ook op de website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de website aangegeven omschrijving van de dienst bindend.
 2. Een opdrachtbevestiging is bindend. Heeft u de opdracht online gegeven? Dan heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Die gaat in op de dag waarop u de opdracht gaf. U heeft geen bedenktijd (meer) als wij al zijn begonnen met het uitvoeren van uw opdracht. Die voeren we namelijk uit volgens uw persoonlijke wensen.
 3. Indien blijkt dat door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Voicedomein het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op het technische platform zijn de voorwaarden van Botsquad van toepassing. Deze vindt u op https://www.botsquad.com/voorwaarden.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Voicedomein alleen bindend indien en voor zover deze door Voicedomein uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 7. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 8. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop de aanvraag van de opdrachtgever wordt ontvangen door Voicedomein.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Voicedomein zo spoedig mogelijk de dienst uitvoeren conform de opdracht.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Voicedomein dat de dienst wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de dienst dit vereist, heeft Voicedomein het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Voicedomein aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Voicedomein worden verstrekt.
 5. Het is Voicedomein niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Voicedomein noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
 6. Indien zulks onderdeel is van de dienst, zal Voicedomein opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool.
 7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever te geschieden. Voicedomein kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Voicedomein te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 8. Door Voicedomein opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Voicedomein is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Voicedomein heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Voicedomein niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Voicedomein zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Voicedomein gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Voicedomein zal opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail, ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van de reguliere opzegtermijn.
 4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Voicedomein het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 5% te verhogen.
 5. Alle voor Voicedomein uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 5. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van de aanvraag van goedkeuring in de Google Action Console, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via Voicedomein die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals verwijzingen naar dergelijke informatie op websites of Google Actions van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. Voicedomein hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Voicedomein is gerechtvaardigd, is Voicedomein gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Voicedomein in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Voicedomein zal opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Voicedomein gerechtigd hiervan aangifte te doen. Voicedomein kan hierbij alle relevante informatie over opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Voicedomein verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door opdrachtgever aangeboden informatie is Voicedomein gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Voicedomein voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Voicedomein is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Voicedomein in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of gebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Voicedomein, overige opdrachtgevers of gebruikers van smart assistants hindert of schade toebrengt. Voicedomein zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels voor smart assistants.
 9. Zonder toestemming van Voicedomein is het opdrachtgever verboden de door Voicedomein verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. Voicedomein kan op aangeven van partner Bwisc B.V. een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Voicedomein bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
 11. Opdrachtgever verstrekt hierbij Voicedomein een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever via de systemen van Voicedomein verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Voicedomein geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door Voicedomein of promotie van www.voicedomein.nl/www.voicedomein.com.
 12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.
 13. Voor de opstartperiode is één correctieronde inbegrepen. Meerwerk zal op basis van het actuele uurtarief in rekening worden gebracht. Per jaar is 4 uur support van Voicedomein inbegrepen. Extra support-uren kunnen worden afgenomen tegen een vast uurtarief. Voicedomein zal dit vooraf communiceren en door de opdrachtgever laten accorderen. 
 14. Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen hanteert Voicedomein een limiet van maximaal 500 unieke gebruikers van het voicedomein / de Google Action per maand waarbij iedere unieke gebruiker in totaal maximaal 100 messages mag sturen en consumeren.
 15. Bij eventuele overschrijding zal Voicedomein contact opnemen met opdrachtgever met een voorstel tot vergroting van het contract. Als opdrachtgever niet binnen afzienbare tijd ingaat op het voorstel, dan hebben Voicedomein en/of haar partner Bwisc B.V. het recht het voicedomein stop te zetten.

Artikel 6. Voicedomeinen en Google Actions

 1. Indien de dienst (mede) ertoe strekt dat Voicedomein voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een voicedomein en/ of Google Action, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een voicedomein en/ of Google Action zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de domeinnaamleverancier Google. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of Google Action en wijzigingen in beleid. Voicedomein vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Dit leidt niet tot restitutie, wel faciliteert Voicedomein bij het registreren van een alternatieve naam.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Voicedomein, waarin wordt vermeld dat het gevraagde voicedomein is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Voicedomein schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een voicedomein en/of Google Action namens of door opdrachtgever.
 5. Voicedomein is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen. Dit geldt ook voor het geval Google beleidswijzigingen doorvoert.
 6. Indien Voicedomein een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal Voicedomein medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, houderwijziging of opzegging van deze domeinnaam. De bijbehorende ‘voicebot’ is om technische redenen niet overdraagbaar.
 7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Google stelt voor aanvraag, toekenning of gebruik van een voicedomein en/ of Google Action.
 8. Voicedomein heeft het recht het voicedomein en/ of de Google Action ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 9. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is Voicedomein gerechtigd het voicedomein en/ of de Google Action op te heffen.
 10. Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van Voicedomein op www.voicedomein.com en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.
 11. Indien op Voicedomein een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal Voicedomein deze verplichting te allen tijde naleven.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de dienst

 1. Voicedomein zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Voicedomein opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.
 2. Voicedomein stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan opdrachtgever. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om de bestanden met dialogen die gebruikt worden voor de Google Action te bewaren.
 3. Voicedomein zal zich inspannen om de door haar gebruikte software  up-to-date te houden. Voicedomein is hierbij afhankelijk van haar leverancier(s) zoals Google en Botsquad die verantwoordelijk zijn voor hun eigen systeemupdates. Hiervoor draagt Voicedomein geen aansprakelijkheid.
 4. Voicedomein zal zich inspannen om te zorgen dat opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Voicedomein. Voicedomein kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
 5. Indien naar het oordeel van Voicedomein een gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen waarvan Voicedomein gebruik maakt, is Voicedomein gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dit geldt mede maar voor slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen en andere malware.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Voicedomein voor directe schade geleden door opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Voicedomein van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Voicedomein, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die opdrachtgever onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.250 euro (exclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van Voicedomein voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens, reclame-investeringen bij uitval en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op Voicedomein geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Voicedomein.
 4. De aansprakelijkheid van Voicedomein wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Voicedomein onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Voicedomein ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Voicedomein in staat is adequaat te reageren.
 5. Voicedomein is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Voicedomein meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Voicedomein voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Voicedomein geleverde zaken, materialen of resultaten.

Artikel 9. Storingen en overmacht

 1. Voicedomein heeft het recht om systemen of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Voicedomein zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Voicedomein is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Voicedomein heeft het recht om haar systemen of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Voicedomein zich inspannen om opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Voicedomein is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing.
 3. Voicedomein zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, Google Dialogflow, Google Action Console, Botsquad platform, cyberaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Voicedomein door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Voicedomein kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10. Duur en opzegging

 1. Indien de dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn van 1 jaar. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste drie (3) maanden voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch per jaar verlengd.
 2. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Voicedomein gerechtigd om vanaf de datum waarop de opzegging van kracht wordt direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen. Voicedomein is niet verplicht in dat geval opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
 3. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via www.voicedomein.nl/contact/. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan Voicedomein in het belang van opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik te beperken. Uit veiligheidsoverwegingen checkt Voicedomein te allen tijde bij de opdrachtgever de rechtmatigheid van de opzegging.
 4. Een opdrachtbevestiging/factuur is bindend. Heeft u de opdracht online gegeven? Dan heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Die gaat in op de dag waarop u de opdracht gaf. U heeft geen bedenktijd (meer) als wij al zijn begonnen met het uitvoeren van uw opdracht. Die voeren we namelijk uit volgens uw persoonlijke wensen.
 5. Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft Voicedomein het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Voicedomein op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat in de maand van feitelijke start van de werkzaamheden door Voicedomein en duurt in eerste instantie 12 maanden. Daarna wordt de overeenkomst automatisch per jaar verlengt met een opzegtermijn van 3 maanden voor de vervaldatum.
 2. Voicedomein zal voor het eerste jaar een door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Voicedomein.
 4. Opdrachtgever zal in een jaarlijkse termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan Voicedomein.
 5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt Voicedomein het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.
 6. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente).
 7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Voicedomein in elk geval 5 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Voicedomein te voldoen en Voicedomein is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.
 8. Indien Voicedomein aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de opdrachtgever verhaald.
 9. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Voicedomein kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Voicedomein een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 11. In bovenstaande gevallen heeft Voicedomein voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Voicedomein behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Voicedomein van gegevens. Opdrachtgever zal Voicedomein vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Alle zaken geleverd door Voicedomein blijven in het eigendom van Voicedomein, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn
 4. De rechten op het voicedomein behoren toe aan opdrachtgever. Voicedomein zal meewerken aan overdracht naar derden indien opdrachtgever hiertoe een verzoek indient. De geregistreerde naam bij Google is overdraagbaar. De Google Action is om technische redenen niet overdraagbaar. 

Artikel 13. Geheimhouding 

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. De rechten op het voicedomein behoren toe aan opdrachtgever. Voicedomein zal meewerken aan overdracht van de domeinnaam naar derden indien opdrachtgever hiertoe een verzoek indient. De voicebot is om technische redenen niet overdraagbaar.
 3. Voicedomein zal geen kennis nemen van data die opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Voicedomein, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Voicedomein daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Voicedomein zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene voorwaarden & klachten 

 1. Voicedomein behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Raadpleeg daarom regelmatig de Algemene Voorwaarden die gepubliceerd worden op onze website www.voicedomein.com.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Voicedomein of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 4. Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dit kunt u melden via hello@voicedomein.com/contact/

 Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Op alle opdrachten aan ons is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden Nederland is bevoegd een geschil tussen u en ons op te lossen, tenzij dat wettelijk niet mag.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.